سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آتنا ابوالحسنی – کارشناس ارشد محیط زیست
محمود حسنی – مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک

چکیده:

به منظور شناسایی شیوه های مناسب آموزشی و نهادینه سازی فرهنگ صحیح برخورد با پسماندهای شهری شناخت حجم نوع پسماندهای تولیدی سطح آگاهی و ابزارهای آموزشی مناسب درجامعه ضروری می نماید دراین تحقیق با تهیه نقشه مسیرهای حرکتی ماشین آلات حمل و پلی گون بندی آن براساس تراکم جمعیتی سرانه تولید پسماند به مدت یکسال درسال ۸۹ درشهر اراک براورد گردید و مطالعات میان ۱۲۰۰ خانوار که بخش اعظم آنها را بانوان تشکیل میدادند صورت پذیرفت روش اصلی دراین بخش پیمایشی و ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه هایی است که روایی و پایایی آنها با دریافت نظرات ۲۰ نفر از متخصصین این امر و روش a کرونباخ بررسی شد به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران و جهت نمونه گیری از روش تصادفی نسبی ساده استفاده گردید که پس از انجام مصاحبه و دسته بندی داده ها از روش آمار توصیفی و نرم افزار sPSS19.0 آزمون آماری chi-square و از سامانه GIS جهت تجزیه و تحلیل داده های بعدی استفاده شد.