سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید علی طباطبایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منایع طبیعی استان یزد
سید محسن مقیب القرا – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

این تحقیق در سال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی استان همزگان واقع در شهرستان حتجی اباد با هدف بررسی اثرات کاربرد روش ابیاری و کود دامی بر کاهش مصرف آب روی ذرت دانه ای رقم ۷۰۴ انجام شد. این آزمایش بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا درآمد. روش آبیاری به عنوان فاکتور اصلی و سطوح کود دامی به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. تیمار روش آبیاری در چهار سطح شامل آبیاری از یک طرف پشته تا انتهای فصل ، آبیاری از یک طرف پشته تا مرحله ۱۲ برگگی و بعد از ان از دو طرف پشته تا اخر فصل ، آبیاری از یک طرف پشته تا مرحله ظهور گل آذین و بعد از آن از دو طرف شته تا اخر فصل، آبیاری از ابتدا تا آخر فصل رشد از دو طرف پشته و کود در چهار سطح شامل : صفر (شاهد) ، ۲۰ ، ۴۰ و ۶۰ تن در هکتار بکار برده شدند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که روش ابیاری بر روی تمام صفات مورد بررسی اثر معنی دار داشته است. همچنین تاثیر مصرف کود دامی نیز بر روی افزایش راندمان آبیاری ، عملکرد دانه ، وزن هزار دانه ، تعداد ردیف بلال و تعداد دانه در هر ردیف معنی دار بوده است . بیشترین عملکرد بعد از ابیاری معمول یعنی آبیاری در دو طرف پشته تا پایان فصل زراعی بوده است و کمترین عملکرد مربوط به ابیاری یک طرفه تا مرحله ۱۲ برگی و از ان به بعد آبیاری دو طرفه بوده است.