سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فریبا رعنایی – مربی وعضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردست

چکیده:

کم خونی شایع ترین اختلال طبی در حاملگی است طوریکه بیش از نیمی از زنان دنیا کم خونی را طی حاملگی خود تجربه می کنند این اختلال قابل پیشگیری می تواند عوارض قابل توجهی برای مادر و جنین به همراه داشته باشد این مطالعه با هدف تعیین شیوع هموگلوبین پایین و ارتباط آن با عوامل مادری و پیامد حاملگی در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری سنندج در سال ۸۸ انجام شد این مطالعه بصورت توصیفی – مقطعی و ۱۱ مرکز بهداشتی درمانی شهری سنندج که بطور تصادفی از مناطق مختلف شهری انتخاب شدند انجام شد د رمجموع۱۱۳۷ پرونده موجود بررسی شد. ۹۲ مورد دارای هموگلوبین پایین و شیوع هموگلوبین پایین ۸% بود. با توجه به یافته ها شیوع هموگلوبین پاییندر این مطالعه در مقایسه با سایر مناطق کشور و دنیا بالا نمی باشد. توجه بیشتر به مناطق با شیوع بالاتر از میانگین ضروری به نظر می رسد.