سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید آریاپوران – استادیار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه ملایر
علی عبدی – استادیار و عضوهیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور
مریم اکبری – عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

هدف مطالعه حاضر بررسی شیوع علایم جسمانی و مقایسه افسردگی و اضطراب در خانواده های دارای افراد سیگاری و خانواده های بدون افراد سیگاری بود. به همین منظور ۳۶۰ آزمودنی( ۱۶۰ نفر مربوط به ۶۱ خانواده از افراد سیگاری و ۲۰۰ نفر مربوط به ۱۰۲ خانواده بدون افراد سیگاری) با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند و چکلیست علایم جسمانی و مقیاس های افسردگی (بک، ۱۹۶۱ ) و اضطراب(بک، ۱۹۸۸ ) را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که بیشترین میزان شیوع علایم جسمی در خانواداه های دارای افراد سیگاری به ترتیب مربوط به سردردهای حاد، خستگی و ناتوانی، سردردهای مزمن، بیماریهای تنفسی، سرگیجه و تهوع و بیماریهای قلبی و عروقی بوده است که این میزان در خانواده های بدون افراد سیگاری کمتر بوده نشان داد که میانگین افسردگی و اضطراب در خانواده های دارای t است. همچنین نتایج آزمون .(p<0/ افراد سیگاری بیشتر از خانواده های بدون افراد سیگاری بوده است( ۰۵