سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهروز بهروز – کارشناس ارشد دانشگاه اصفهان
مسعود اشرف آبادی – کارشناس ارشد
فرحناز شاکه نیا – کارشناسان ارشد
گلاویژ علیزاده –

چکیده:

سردرد ازشایعترین مشکلاتی است که پیامدهای تحصیلی شغلی و روانشناختی زیادی به دنبال دارد بررسی شیوع سردرد دردانشجویان پزشکی به دلیل استرس ها و پیامدهای مربوط به تحصیل و مسائل آموزشی ازاهمیت بالایی برخوردار است هدف این پژوهش بررسی شیوع سردرد و میزان ناتوانی ناشی از آن دردانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بود این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی cross sectional بود که ۴۳۰دانشجوی ۲۶۲دختر و ۱۶۸ پسردانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه درآن شرکت کردند و فهرست طبقه بندی بین المللی سردرد IHS را تکمیل کردند داده ها با استفاده ازاماره های توصیفی فراوانی و درصد با استفاده ازنرم افزار spss16 تحلیل شد نتایج نشان داد ۵۰/۷ درصددانشجویان سردرد را تجربه کرده اند و از میان آنها ۷۸/۳ درصد یک بار درماه به سردرد مبتلا شده بودند زنان ۳۴درصد و مردان ۱۶/۷ درصد سردرد را تجربه کرده بودندو بالاترین میزان ناتوانی ایجاد شده شدید به سردرد تنشی مزمن مربوط بود