سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غلام حسین نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
قدرت ترابی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
محمود خلیلی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

مجموعه افیولیتی لوگر در کمربند افیولیتی جنوب شرق افغانستان در محدوده بلوک کابل گسترش دارد. این مجموعه بخشی از افیولیت های نئوتتیس، در سیستم کوهزایی آلپ-هیمالیا با سن جایگیری ائوسن محسوب می گردد. مهمترین فاز های تشیل دهنده پریدوتیت های گوشته افیولیت لوگر، پیروکسن ، الیوین و اسپینل هستند. اسپینل مهمترین کانی از لحاظ تغییرات ترکیبی در سنگ ها است و می تواند به عنوان یک نشانگر برای فهم فرایندهای موثر بر سنگ، مورد استفاده قرار گیرد. بدین منظور شیمی اسپینل ها در لرزولیت، هارزبورژیت، دونیت و کرومیتیت لوگر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت Cr# اسپینل های موجود در لرزولیت و هارزبورژیت ها نسبتاً بالا بوده و به ترتیب ۰/۵۴۷ و ۰/۶۲۵ می باشند. Cr# اسپینل های دونیت ها ۰/۴۷۷ به علت دارا بودن مقدار بیشتر ۳ Al2O و مقدار کمتر ۳Cr2O نسبت به سا یر واحد های سنگی گوشته، کمتر از سایر واحدها گردیده است Cr# اسپینل های کاملاً خودشکل کرومیتیت ۰/۶۳۳ است.میزان Cr2O و ۳ Al2O3 اسپینل های لرزولیت ها به ترتیب ۲۴/۳۳ و ۴۳/۷۵ درصد وزنی هستند، در هارزبورژیت ها این مقدار ۱۹/۳۴ و ۴۸/۰۶ درصد وزنی گردیده است، در دونیت ۲۸/۸۷ و ۳۹/۱۷ درصد وزنی و در کرومیتیت ها ۱۸/۰۰ و ۴۸/۶۰ درصد وزنی شده است. پریدوتیت های مورد بررسی در این مطالعه گوشته ای هستند. اسپینل های موجود دونیت ها در بسیاری از ویژه گی های شیمیایی و عنصری هماهنگی رفتاری با کانی های مشابه در لرزولیت و هارزبورژیت ها نشان نمی دهند.