سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام سفیدکار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
میرابوطالب کاظمی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
بتول محب راد – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

قسمت اعظم ترکیبات موادزائد جامد شهری از مواد آلی تشکیل گردیده است تبدیل پسماند مواد زائد جامد یعنی مواد آلی زباله همراه با فضولات انسانی پدیده ای است که به نام کمپوست مشهور است براین اساس مدیریت مواد زائد جامد شهری درکشور ما می تواند با احداث کارخانه های کمپوست ضمن بازیابی و استفاده مجدد از این مواد مخاطرات زیست محیطی دفن غیربهداشتی آنها را به حداقل برساند هدف ازاین مطالعه بررسی و مقایسه کیفیت کمپسوت تولیدی مشهد با استانداردهای موجود است این مطالعه به مدت ۲ ماه برروی کمپوست تولیدی مشهد انجام شد به منظور تعیین خصوصیات شیمیایی کمپوست تولیدی دراین کارخانه فاکتورهایی نظیر PH هدایت الکتریکی درصد رطوبت خاکستر کربن ازت فسفر و سدیم و پتاسیم مورد ارزیابی قرارگرفت . میانگین مقادیر پارامترهای شیمیایی درکود تولیدی مشهد بهترتیب عبارتند از O(8/005) pH هدایت الکتریکی O(4/48 ds/m) درصد رطوبت ۱۹/۶۵) درصد خاکستر ۴۸/۴۷ درصد کربن ۲۷/۰۷ درصد ازت ۰/۷۹ درصد فسفر ۰/۱۳ درصد سدیم ۱ درصد پتاسیم ۱/۵ نتایج این تحقیق نشان داد که مقدار PH هدایت الکتریکی و درصد خاکستر درمحدوده ی قابل قبولی و مقدار رطوبت درصد کربن ازت سدیم درمحدوده نسبتا قابل قبولی قرارداشتند اما درصد فسفر و پتاسیم پایین تر از حد مطلوب قرار داشت.