سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد کمانه آذری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
سیدحسین نژادفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ا

چکیده:

یکی از کاربردهای مهم کامپوزیت هایFRP تقویت و بهسازی ستون های دایروی بتنی مسلح، جهت افزایش ظرفیت باربری آن ها می باشد. از این نوع کامپوزیت ها بیشتر جهت تقویت ستون های کوتاه استفاده گردیده است. زیرا روش های طراحی موجود، قابلیت طراحی پوشش هایFRP برای ستون های لاغر راندارند. این نقص از آن جا ناشی می شودکه آزمایش ها و مطالعات عملی دقیقی بر روی عملکرد ستون های بتنی مسلح لاغر تقویت شده باFRP انجام نپذیرفته و اطلاعات مورد نیاز در این خصوص کم است. در این مقاله سعی بر ارائه یک روش نظری، جهت بررسی ستون های لاغر بر اساس روش های عددی شده است بدین منظور مدل تنش-کرنشLam و Tengبرای توصیف رفتارFRP به کارگرفته شده است. پیش بینی ها از مدل تئوریکی ستون و مقایسه آن با نتایج آزمایش های موجود نشان می دهد ک ه مدل تئوریکی کاملا بر نتایج آزمایش ستون های بتنی دایروی تقویت شده باFRP منطبق است. البته این مقایسه نیازمند انجام آزمایش های دقیق بر روی ستون های با مقیاس واقعی، جهت رفع برخی ابهامات در ارتباط با اطلاعات آزمایش است.