سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
اسماعیل رهنمافلاورجانی – کارشناس ارشد

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر لمینیت های CFRP برمقاوم سازی خمشی تیرهای پس تنیده سراسری مورد بررسی قرارگرفته است دو عدد تیر بتنی با سطح مقطع طولو میزان میلگرد کششی فشاری و برشی یکسان ساخته شده و تحت آزمایش بارگذاری تا مرحله تخریب قرارگرفته است یکی از تیرها به عنوان نمونه شاهد و تیر دیگر با لمینیت CFRP مقاوم سازی شده است جهت بررسی دقیق تر رفتار تیرها تعداد قابل توجهی کرنش سنج برسطح میلگردهای کششی فشاری برشی و تاندون های پس تنیده بتن و لمینیت CFRP نصب شده است دو نوع شکل پذیری بصورت آزمایشگاهی اندازه گیری شده و مقادیر با روابط تئوری مورد مقایسه قرارگرفته است نتایج ازمایش ها نشان دهنده عملکرد مناسب ورقهای CFRP و شکل پذیری مقطع به علت وجود مهارهای انتهای لمینیت ها بوده است.