سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی حاجی اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدهی فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد
مهدی سلمانی تهرانی – استادیار، دانشکدهی فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد
حمید صالحی – کارشناس ارشد هوافضا، شرکت هواپیماسازی ایران (هسا

چکیده:

در این تحقیق رفتار دوپایایی چندلایههای نامتقارن مربعشکل، ساخته شده از صفحات پیشآغشتهی گرافیت-اپوکسی، تحت بارگذاری حرارتی فرآیند عملآوری، مورد بررسی قرار گرفته است.چندلایههای مورد بررسی در این پژوهش دارای آرایش [۰n/90n]T هستند. ابتدا با شبیه سازی یک صفحهی مربعشکل بهطول ضلع ۱۵۰mm) با لایهچینی ۰۲/۹۰۲T انحنای طولی و عرضی با نتایج روش نظریهی کلاسیک لایهای تعمیمیافته مقایسه و اعتبار نتایج شبیه سازی نشان داده شده است. سپس اثر دو پارامتر تعداد لایه و طول ضلع صفحه بر روند تغییر انحنا در یک چندلایه بررسی شده است. طول بحرانی برای چندلایه تعریف شده و برای تعداد لایههای مختلفی از آرایش لایهای n0 /90n]T تعیین شده است. ضمن معرفی دمای انشعاب در فرآیند عملآوری، نحوهی تغییر آن با پارامتر طول و تعداد لایه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی نشان میدهد که افزایش تعداد لایه باعث کاهش میزان انحنا میشود. همچنین با افزایش طول ضلع صفحه تا رسیدن به مقدار بحرانی ازمیزان انحنای چندلایه کاسته میشود و پس از آن انحنا افزایش می یابد. شبیه سازیها با استفاده از نرمافزارABAQUS انجام شدهاند.