سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید طیاری – استادیار گروه مهندسی آب ،دانشگاه آزاد کرمان
مهدی محمدآبادی – کارشناس ارشد سازه های آبی ، دانشگاه آزاد کرمان
سیدیحیی موسوی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی ، دانشگاه آزاد کرمان
رضا محمودی لیرزردی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی ،دانشگاه آزادکرمان،عضو باشگاه پژو

چکیده:

یکی از مشکلات عمومی در سدهای خاکی مساله پیدایش ترک هیدرولیکی در هسته ی رسی آن می باشد .مطالعه بر روی این سدها در سه محور اصلی تحلیل پایداری، تحلیل تراوش و تحلیل تنش کرنش صورت می پذیرد. در تحلیل تنش – –کرنش میزان نشست قسمت های مختلف سد در مراحل مختلف ساخت و بهره برداری از سد برآورده گردیده و احتمال وقوع شکست هیدرولیکی بررسی می شود.دراین تحقیق نتایج محاسبات حاصل از اجرای یک برنامه اجزای محدود( Plaxis ( مبتنی بر مدل الاستیک موهرکولمب به منظورآنالیز تغییر شکل ها در تنش های هسته ارا ئه می گردد. تحلیل – حالات مختلف مدل سازی شده عبارتند از: اثر تغیرات شیب های جانبی سد، تغییرات ضخامت هسته و ضخامت لایه های انتقال )فیلتر و زهکش(. نتایج نشان می دهند که در حالات افزایش ضخامت سته و کم شدن شیب های جانبی سد، پتانسیل شکست هیدرولیکی کاهش می یابد