سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدعقیل حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند کرمان
بهمن سلیمانی – دانشیار گروه زمین شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

رسوب آسفالتین در بسیاری از میادین نفتی جهان و در بخشهای مختلف صنعت از مشکلات بسیار متداول محسوب می شود. مهمترین جنبه آن در مهاجرت سیالات نفتی مخزن است. این مقاله سعی شده تأثیر شکستگی ها در پیدایش آسفالتین را در مخزن آسماری میدان نفتی کوپال با استفاده از نمودارهای مختلف الکتریکی، تصاویر FMS و FMI و ATV مورد بررسی قرار دهیم. این میدان نفتی در فروافتادگی دزفول شمالی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد که درصد آسفالتین در مخزن آسماری پایین بوده و در چاه های مختلف هیچ ارتباطی به فاصله زمانی تولید ندارد. درصد آسفالتین از ۶/۰ تا ۷۵/۲ درصد متغیر است. بطور کلی آسفالتن مشاهده شده اولیه در نفت ها وجود ندارند و ثانویه است. سیستم شکستگی مخزن با استفاده از انطباق آنها و محل آسفالتین مشاهده شده و مقدار تخریب نفت، بعنوان عامل اصلی تشکیل اسفالتن پیشنهاد می شود. افزایش درصد شکستگیها در مخزن نسبت به عمق نیز با افزایش درصد آسفالتین تولید شده همراه است.