سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رضا جامعی – استادیار گروه حسابداری دانشگاه کردستان و مدرس حسابداری دانشگاه آزاد ا
بختیار اصغرزاده پاوه – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ه

چکیده:

این مقاله یافته های یک مطالعه کاربردی و تجربی را در باره شکاف دیدگاه ها در مور نقش حسابرسی در زمینه کشف و گزارشگری تقلب شرکت ارائه می کند. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی ماهیت شکاف عملکردی و بررسی عوامل ایجاد این شکاف می باشد. به منظور تشخیص و بررسی این شکاف، به یک سطح مشخصی از تخصص و مهارت در باره تقلب نیاز است. از این رو در این مطالعه شکاف و فاصله دیدگاه ها از نگاه دو گروه حسابرسان و استفاده کنندگان مورد بررسی قرار می گیرد. در میان استفاده کنندگان، مدیران مالی شرکت ها و تأمین کنندگان مالی به ع نوان جامعه آماری انتخاب شده اند. در این پژوهش اطلاعات مورد نیاز از طریق ارسال پرسشنامه پنج گزینه ای طیف لیکرت بطور تصادفی و با نسبت نمونه به جامعه، جمع آوری گردید. در نهایت فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون پارامتریک تی برای دو جامعه مستقل و آزمون لوین مورد ارزیابی واقع می شوند. نتایج این پژوهش حاکی از تأئید فرضیه اصلی پژوهش با سطح اطمینان ۹۵ درصد است. به عبارت دیگر در حوزه تقلب بین دیدگاه های حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان، شکاف عملکردی معناداری وجود دارد.