سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

رضا جامعی – استادیار گروه حسابداری دانشگاه کردستان و مدرس حسابداری دانشگاه آزاد ا
بختیار اصغرزاده پاوه – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ه

چکیده:

این مقاله یافته های یک مطالعه کاربردی و تجربی را درباره شکاف دیدگاه ها در مورد نقش حسابرسی در زمینه کشف و گزارشگری تقلب شرکت ارائه می کند. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی ماهیت شکاف عملکردی وبررسی عوامل ایجاد این شکاف می باشد. به منظور تشخیص و بررسی این شکاف، به یک سطح مشخصی از تخصص و مهارت درباره تقلب نیاز است . از این رو در این مطالعه شکاف و فاصله دیدگاه ها از نگاه دو گروهحسابرسان و استفاده کنندگان مورد بررسی قرار می گیرد. در میان استفاده کنندگان، مدیران مالی شرکت ها و تأمین کنندگان مالی به عنوان جامعه آماری انتخاب شده اند.در این پژوهش اطلاعات مورد نیاز از طریق ارسال پرسشنامه پنج گزینه ای طیف لیکرت بطور تصادفی و با نسبت نمونه به جامعه، جمع آوری گردید. در نهایت فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون پارامتریک تی برای دو جامعه مستقل و آزمون لوین موردارزیابی واقع می شوند . نتایج این پژوهش حاکی از تأیید فرضیه اصلی پژوهش با سطح اطمینان ۹۵ درصد است. به دیگر عبارت در حوزه تقلب بین دیدگاه های حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان، شکاف عملکردی معناداری وجود دارد.