سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

لیلی پژوه فام – دانشجوی مقطع دکتری در ترکیه مدرس
مرتضی غفاری – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد مراغه
حمید صدیق – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد مراغه

چکیده:

در مطالعه دشت مراغه و بناب مقدار Ec در قسمتهای میانی دشت نسبت به ابتدا و انتهای دشت افزایش را نشان میدهد که علت آن وجود و نفوذ پسابها کارخانه ها در قسمت میانی دشت می باشد در قسمتهای غربی هم وجود آنومالی ها به علت تبخیر و افزایش شوری است با تهیه نقشه های تغییرات Na+,-Cl و سولفات نشان داد که این نقشه ها با تغییرات Ec همپوشانی دارد نسبت کلر به مجموع آنیون بیانگر این بود که در مناطقی که این مقدار از ۰/۸ کمتر است هوازدگی سنگها درترکیب نمونه های آبهای زیرزمینی موثر می باشد و در مناطقی که از ۰/۸ بیشتر است به ترکیب تبخیری ها و شورابه ها نزدیک است از نسبت HCOa-/Cl برای مطالعه نفوذ آب شور استفاده شد که کمترین مقدار نفوذ آب شور را در روستاهای اسفستانج و دوش نشان داد با تهیه نقشه های هم نیترات علت افزایش این یون را در قسمتهای میانی و انتهایی دشت به ترتیب به استفاده از آبهای کشاورزی حاوی نیترات و کاهش عمق آبهای زیرزمینی می توانست داد.