سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد پرندآور – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی
اعظم ماهانی پور – دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی
سیدعلی آقانباتی – دکتری چینه و فسیل شناسی
سیدابوالفضل حسینی – کارشناس ارشد

چکیده:

دراین پژوهش نانوفسیل های آهکی درقسمتهای بالایی سازند گورپی قسمت های ابتدایی سازند پابده برش کبیرکوه جهت بررسی مرز کرتاسه ترشیاری K/T مورد مطالعه قرارگرفته اند بررسی دقیق نانوفسیلهای آهکی درمحدوده مورد مبحث منجر به شناسایی ۴۸جنس و ۹۹گونه شد با توجه به گونه های شاخص هفت زون زیست چینه شناسی NP1- NP6 CC26 مطابق با زونهای استاندارد جهانی برای محدوده چینه شناسی مورد نظر شناسایی گردید برهمین اساس سن بخش انتهایی سازند گورپی ازمایستریشتین پسین تا انتهاب پالئوسن پیشین بخش پایینی زون NP4 بوده و سن سازند پابده از ابتدای پالئوسن پسین آغاز میشود براساس مطالعه نانوفسیله ای آهکی موجود مرزکرتاسه ترشیاری پیوسته بوده و درقسمت های میانی بخش شیلی مارنی انتهای سازند گورپی قرار دارد.