سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعیده علیمردان – کارشناس ارشد زمینساخت، پژوهشکده علوم زمین
شهریار سلیمانی آزاد – گروه لرزه زمین ساخت سازمان زمین شناسی کشور، تهران
منوچهر قرشی – پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور، تهران
محمدرضا قاسمی – پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی کشور، تهران

چکیده:

پهنه گسلی ایپک در باختر شهر تهران و در فاصله ٨٠ کیلومتری از آن قرار دارد . این پهنه گسلی مسبب آخرین رویداد مهلرزه ای دستگاهی ۷٫۲ = Ms در گستره تهران (زمینلرزه ١٠ شهریور ١٣۴١ بویین زه را ) میباشد. ازاینرو، یکی از عوامل تهدید لرزه ای برای مراکز جمعیتی – اقتصادی بزرگ تهران و کرج به شمار میرود. نتایج پژوهشهای میدانی صورتپذیرفته بعد از زمینلرزه بویینزهرا دال بر چیرگی مولفه شیبلغز نسبت به مولفه افقی برای این پهنه گسلی میباشد ولی در پژوهش حاضر و بر پایه بررسی های ریخت زمینساختی و جنبش جوان بر روی این پهنه گسلی، تلفیقی از داده های حاصل از تصاویر ماهوارهای، عکس های هوایی، همراه با به کارگیری GPS کنیماتیک و تهیه مدل رقومی سه بعدی زمین چیره بودن مولفه راستالغز نسبت به مولفه شیبلغز محرز میباشد.