دستاورد چنین بحثی می تواند حساس وتعیین کننده باشد.ترسیم قلمرو حریم خصوصی به این معناست که هرگونه تعرض ودست یازی غیرمجاز به آن ، بایدباواکنش واعمال ضمانت اجرا همراه باشد که باتوجه به زیان بار بودن آن ، عموماً ضمانت اجراهای کیفری سخت و سنگینی پیش بینی می شود.لذا نه تنها درترسیم این قلمرو، بلکه درتعریف ویژگی هاوشرایط ۱ داده هاواطلاعات مربوط وموجود درآن بایداحتیاط بسیارکردتاجریان آزاد اطلاعات و آزادی اطلاعات ٢به خطر نیفتد وافراد به طور ناروا ازحق بنیادی دیگرخویش ،یعنی آگاهی و دانستن بازنمانند وبدتر ازآن باضمانت اجراهای سخت کیفری روبه رونشوند.

از میان رفتارهای تعرض آمیزبه حریم ارتباطات الکترونیک اشخاص ، «شنود»جایگاه برجسته ومتمایزخویش راحفظ کرده است .شایددلیل اصلی این امر، بکربودن اطلاعاتی است که دربستر ارتباطی مربوطه جریان دارد.دراینجا فرض براین است که پدیدآورنده اطلاعات ، به محض پیدایش ، دست کم برای بار نخست می خواهد تنها آنهایی ازآن آگاهی یابند که آنها رابه عنوان گیرنده مجاز می شناسد.پس ازآن ودرصورت ذخیره شدن اطلاعات دریک یاچند سامانه ، ازقلمرو حریم ارتباطی به قلمرو حریم اطلاعاتی وی راه می یابند که بااینکه همچنان آنها راسزاوار صیانت واحترام می داند، اما دیگربه اندازه حالتی نیست که مشمول حریم ارتباطی اش می شدند.٣

از جمله تمایز  حریم ارتباطی وحریم اطلاعاتی اشخاص این است که در اینجا ازبستر ارتباطی وتبادل داده هاواطلاعات ونه خود آنها حمایت می شود.لذا تفاوتی نمی کندکه چه نوع اطلاعاتی دراینجا جابه جاشود.ممکن است اطلاعات عمومی باشد، لیکن به دلیل قرار گرفتن درچنین موقعیتی ازمزایای محرمانگی برخوردار می شود.اما در حریم خصوصی اطلاعاتی ، نوع اطلاعات مهم است وبنابراین کوشش می شود ازآن تعریف روشن ومشخصی به عمل آید،مانند اطلاعات شخصی ١در برابر اطلاعات عمومی ٢ وتقسیم بندی اطلاعات شخصی به عادی وحساس ٣(انصاری ، ٣١٧:١٣٨۶).