سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سارا مهدی پور – کارشناس ارشد اصلاح نباتات (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، باشگا
حیدر ذوالنوریان – مربی پژوهش مرکز ح تقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
علیرضا اطمینان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
روژین قبادی – کارشناس ارشد زراعت (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، باشگاه پژوهش

چکیده:

در راستای توسعه بهره گیری از بذر حقیقی سیب زمینی ، به عنوان یک روش تولید بذر در کشور ، این پژوهش به صورت آزمایشات فاکتوریل ۶*۳ در قالب طرح کامل تصادفی با شش تکرار در سال ۱۳۸۹ در مرکز تحقیقات و منابع طبیعی کرمانشاه اجراء شد فاکتور اول شامل شش پروژنی منتخب تولید شده از مرکز بین المللی سیب زمینی با نام های p1(Hps8/67) و p2(Hp82/67) و p3(HpsAtzimbx13) و P4(Hpsmoren-op) و p5Hp (marfona-op) و P6Hp(moren) به جهت انتخاب پروژنی مطلوب برای تولید گیاهچه در محیط اینویترو، و فاکتور دوم انتخاب بهترین ریزنمونه برای تکثیر می باشد . نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالع ه در محیط اینویترو نشان داد که برای کلیه پروژنی ها ، ریز نمونه ها و اثرات متقابل این دو فاکتور مورد مطالعه اختلاف معنیداری در سطح احتمال ۰/۰۵ وجود دارد.