سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی رحمانی گورتانی – دانشجوی دکتری تبدیل انرژی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود اشرفی زاده – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در کار حاضر چگونگی استفاده از روش شبکه بولتزمن انتروپیک برای بررسی جریان های چند جزئی دما ثابت، ارائه شده است . مدل های متداول اعمال شرط مرزی فشار در جریان های تک جزئی مورد بررسی قرار گرفته و یکی از این مدل ها برای جریا ن های چند جزئی اصلاح شده است. برای مقایسه این مدل ها، جریان دو جزئی اکسیژن و نیتروژن در یک کانال دو بعدی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصل از شبیه سازی نشان م ی دهد که شرط مرزی اصلاح شده علاوه بر حجم کمتر محاسبات از دقت بالایی نیز برخوردار است