سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهناز کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد
محمدابراهیم بحرالعلوم – دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده:

دراین تحقیق هدف ایجاد پوشش های کامپوزیتی نیکل – کربن به روش آبکاری الکتریکی بود اثر پارامترهایی مانند دانسیته جریان دمای حمام آبکاری و غلظت کربن درحمام آبکاری برمورفولوژی و زبری سطح این پوشش ها بررسی شد میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی Sem برای بررسی مورفولوژی پوشش ها استفاده شدند این پوشش ها کامپوزیتی متراکم هستند و دانه های نیکل در آنها گرد وریز می باشند افزایش غلظت کربن درحمام از ۳۰g/l i tتا ۵g/l i t منجربه کاهش زبری سطح می شود افزایش بیشتر غلظت کربن در حمام باعث افزایش زبری سطحی می شود این پدیده را می توان به توده ای شدن ذرات کربن درپوشش نسبت داد.