سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پروین شرایعی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی- بخش تحقی

چکیده:

این تحقیق با هدف تعیین بهترین درجه حرارت نگهداری ارقام مختلف خربزه (قصری، خاقانی و تاشکندی) و انتخاب مناسب ترین غلظت و زمان غوطه وری در امولسیون روغن آفتابگردان و بیکربنات سدیم، در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی انجام شد. واریتههای مختلف خربزه پس از برداشت و انجام فرآیندهای مقدماتی حداقل (سردکردن مقدماتی و سورت کردن)، با استفاده از امولسیون روغن آفتابگردان با غلظتهای ۳ و ۵ درصد و بیکربنات سدیم صفر و ۲درصد به مدت ۵ و ۱۰ دقیقه ۱۸ و ۲۵ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۹۰ ،۱۰ ،۵ ، تیمارگردیدند. همه نمونهها بهمراه شاهد در سردخانه با درجه حرارتهای ۱ تا ۹۵ درصد به مدت ۴۵ روز نگهداری شدند. بلافاصله پس از برداشت و هر ۱۵ روز یکبار صفات کمی، کیفی (درصد پوسیدگی، درصد کاهش وزن، میزان سرمازدگی، درصد موادجامدمحلول، سفتی بافت و میزان قند) و در پایان ماه نگهداری ارزیابی حسی انجام شد. نتایج نشان دادند که غوطهوری در امولسیون ۳درصد روغن گیاهی آفتابگردان حاوی بیکربناتسدیم ۲درصد بمدت ۱۰ دقیقه، غوطهوری در امولسیون ۵ درصد روغن گیاهی آفتابگردان حاوی بیکربناتسدیم ۲درصد بمدت ۵ دقیقه و غوطهوری در امولسیون ۵ درصد روغن گیاهی آفتابگردان حاوی بیکربناتسدیم ۲درصد بمدت ۱۰ دقیقه به ترتیب باعث حفظ بهتر خصوصیات کمی و کیفی در رقم خاقانی شدند و ارقام تاشکندی و قصری به ترتیب در مقامهای بعدی قرار داشتند. حفظ صفات کمی و کیفی در رقم خاقانی در درجه حرارتهای ۱ و ۵ درجه سانتیگراد و در ارقام تاشکندی و قصری در درجه حرات ۱۰ درجهسانتیگراد از سایر درجه حرارتها بهتر بود.