سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کریم راکی سلیمانی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و صنایع غذایی
زهره حمیدی اصفهانی –

چکیده:

در این تحقیق تاثیر شرایط مختلف کشت بر تولید آراشیدونیک اسید توسط ۷۵۴٫۶۸Mortierella alpina CBS با استفاده از طرح پلاکت-بورمن بررسی شد. این طرح شامل ۸ آزمایش با ۲ تکرار برای بررسی عوامل تاثیرگذار از بین ۷ عامل منبع کربنی (گلوکز و لاکتوز ت کآبه)، منبع نیتروژنی (پپتون و عصاره مخمر)، درجه حرارت، مدت زمان و سرعت همزدن در ارلن های ۵۰۰ میلی لیتری انجام شد. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که تنها لاکتوز و پپتون به ترتیب بر راندمان تولید آراشیدونیک اسید و نسبت آن به کل اسیدهای چرب معنی دار نیست و سایر عوامل معنی دار می باشند .(P<0.05 همچنین نشان داده شد که درجه حرارت و گلوکز بیشترین تاثیر را بر روی راندمان تولید آراشیدونیک اسید و نسبت آن به کل اسیدهای چرب دارد