سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک اصلی – پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی ایران
سعید علیرضا یی – دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
اسماعیل اشرف پور – مشاور زمین شناسی و اکتشاف معدن
محمدهاشم امامی – پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی ایران

چکیده:

در منطقه باروت آغاجی واقع در ۹۰ کیلومتری غرب زنجان، یک ذخیره طلای رگ های در سنگهای گرانیتی۴۰ درجه به – ۱ متر با شیب ۷۰ – وجود دارد. یزر گترین رگه، دارای طول حدود ۲۰۰ متر و ستبرای بین ۱۰سمت جنوب شرق و شامل کوارتز-سولفید است. پیریت، کانی سولفیدی اصلی است و با مقدار کمی کالکوپیریت، هماتیت، گوتیت و طلا همراهی م یشود. اکسایش پیریت به تشکیل اکسیدها و هیدروکسیدهای آهن در بخشهای سطحی منجر شده است.چهار نوع میانبار سیال در کوارتز همراه با کانی سازی تشخیص داده شد که به ترتیب فراوانی عبارتند از: میانبارهای سیال نوع ۱). دو فازی (فاز مایع > گاز،)، ۲). دو فازی حاوی ،CO2-H2O همراه با تشکیل کلاتریت، ۳). سه فازی (فاز مایع،گاز و جامد)، ۴). دو فازی (گاز > مایع،). آنها معمولا به صورت وجه دار، بی وجه، گاه کشیده و گرد، و دارای اندازه متغیر ازμm5-35هستند بررسی میانبارهای سیال در کوارتز، دمای همگن شدن را بین ۱۹۹°C-590°C با دو پیک دمایی بین ۱۹۹°C-349°Cو۴۴۶C° -۳۴۹°C را نشان م یدهد. شوری سیال بین ۴۸٫۵۴ -۰/۸% درصد وزنی معادل نمک طعام با دو تجمع داده بین ۸٫۵-۰٫۸ -۴۸٫۵۴ -۳۳٫۴۲-است تغییرات وسیع در دماهای همگو نشدن و شور ی میانبارهای سیال می تواند به جوشش و اختلاط سیال نسبت داده شود. این فرآیندها احتمالا با واکنش سیال/سنگ همراه بوده که منجر به ت هنشست کوارتز،سولفیدها و طلا در کانسار رگ های باروت آغاجی شده است. سیالات حاوی شوری و دمای بالا دارای منشا ماگمایی احتمالا با سیالات با شوری پائین دارای منشا جوی در مکان ته نشست کانه اختلاط یافته استدگرسانی غالب سن گدیواره شامل دگرسانی سیلیسی؛ و یک دگرسانی آرژیلیک با منشا سوپرژناست که بر روی دگرسان یهای ابتدائ یتر و سنگ دیواره همپوشانی نموده است، این به نظر م یرسد که تشکیل رگه در منطقه باروت آغاجی با دگرسانی گسترده سنگ دیواره همراه نبوده است.