سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل زارع مهرجردی – دانشکده نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان.
مریم شرزه یی – دانشگاه یزد

چکیده:

در این مقاله، عملیات ضدچروکنمودن پارچههای پنبهای با استفاده از ماده- N و Nدی متیلول – دی هیدروکسی اتیلن اوره در سه روش تکمیلی خشک، مرطوب و خیس مورد ازمایش و بررسی قرار گرفته است.بدست آوردن خواص ضدچروکی خوب و مقدار فرمالدهید آزاد شده از روی پارچه های تکمیل شده با این مواد بستگی به انواع مواد مورد استفاده در ساخت این مواد، کاتالیزور، زمان و دمای پخت، شرایط عمل و مواد مورداستفاده در حمام آغشته سازی دارد از اینرو این سه روش در مدت زمانهای متفاوت و همچنینpHهای مختلف صورت گرفته و در نهایت نمونهها، تحت آزمایشات اندازهگیری زاویه برگشت پذیری چروک، استحکام و مقاومت سایش قرار گرفتهاند. نتایج نشان میدهد که با کاهشpH زاویه برگشتپذیر چروک افزایش ولی استحکام و مقاومت سایشی کاهش مییابد.