سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا گلرخ – اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
مسعود امیری – اداره کل هواشناسی خراسان شمالی

چکیده:

زیست اقلیم از مهمترین عوامل تاثیر گذار دربرنامه های منطقه ای است که به واسطه تغییر اقلیم دستخوش تحول می شود در این مقاله شرایط زیست اقلیمی شهر بجنورد با استفاده از شاخصهای دمای موثر ازدیدگاه اماری بررسی کرده است نتایج نشان میدهدکه بیشترین درصد فراوانی مربوط به شرایط خیلی خنک بودهکه توزیع آن نیز در کلیه ماههای سال کماکان مشاهده شده و د ربهار و پاییز بر آن افزوده می شود شرایط آسایش نیز که توزیع آن از اواخر زمستان تا اواسط پاییز مشاهده می شود در ماه ژولای به بیشینه درصد فراوانی سالانه خود می رسد شرایط زیست اقلیمی بجنورد در مقیاسهای سالانه روزانه شبانه و نیز در فصول زمستان بهار و پاییز در محدوده خیلی خنک و در فصل تابستان درمحدوده گرم قرار دارد. وضعیت زیست اقلیمی بجنورد نه تنها در طول سال یکسان باقی نمی ماند بلکه طی دوره آماری در مقیاس سالانهه و فصلی روند افزایشی میانگین دمای موثر گرچه با آهنگ تغییرات متفاوت بیانگر تغییر شرایط زیست اقلیمی بجنورد ونیل آن به سوی عدم آسایش گرمایی است.