سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

امیر احمدی – دانشجوی دکترای منایع طبیعی- جنگلداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
اسداله متاجی – دانشیار و عضو هیئت علمی گروه جنگلداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مهدی ولیپور – کارشناس محیط زیست و دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی

چکیده:

استان لرستان از لحاظ منابع خدادادی به ویژه منابع طبیعی از جمله جنگل حائز اهمیت می- باشد. این جنگلها دارای تنوع زیادی از نظر گونههای مرتعی و جنگلی و همچنین جانوری می-باشند که باعث به وجود آمدن شرایط خاص اکولوژیکی در منطقه شده که بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره را تحت الشعاع خود قرار داده است. انبوهی و سطح در برگیرنده این جنگلها به علت موارد متعددی همچون ورود دام و چرای بی رویه، قطع بیرویه درختان و آتشسوزی همه ساله رو به زوال میرود. لذا به جهت اهمیت بسیار مهم این جنگلها باید در راستای حفظ و احیای آنها کوشید. یکی از روشهایی که میتواند ما را در این امر یاری نماید، آشنایی با شرایط بهینه زادآوری گونههای بومی این مناطق و فراهم نمودن بستر مناسب جهت بهبود تجدید حیات این گونهها میباشد و در این میان، گونه بلوط به لحاظ فراوانی قابل توجهی که در این مناطق دارد، تحقیق در خصوص آن با هدف آشنایی با عوامل موثر بر بهم خوردن روند متعادل زادآورئ و همچنین عوامل مثبت و تاثیر گذار بر آن در اولویت قرار گرفته است. جهت انجام این تحقیق منطقه جنگلی کاکارضا در حوالی شهرستان خرمآباد انتخاب گردید که پس از انجام آماربرداریها در قالب ۳۰ عدد قطعه نمونه پانزده آری و به شکل مستطیل و تصادفی درون تیمارهای در نظر گرفته شده (در هر تیمار ۵ تکرار) برداشت مشخصههای مورد نظر، همچون فراوانی زادآوریهای جنسی و غیر جنسی گونه بلوط درون این قطعات و سایر مشخصههای دیگرصورت گرفت، سپس دادههای جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، که نتایج حاکی از این بود که، زادآوری جنسی در مناطق پایین دست به سمت مناطق بالادست افزایش یافته و در عوض زادآوری غیر جنسی کاهش مییابد