*. ثبت تصور توضیحات گوناگون و به عبارت دیگر فرضیههای خاصی که برای آنها پاسخهای مستدل لازم است و خود موجد روشها و متون تحقیق می شوند؛ زیرا منبع فرضیه اثر مهمی در بسط دانش کلی آدمی دارد و به یافتن نظم و ترتیب در بین واقعیات کمک میکند. کیفیت اطلاعات اولیه  مورد نیاز برای یافتن جواب مسأله  مورد تحقیق و کیفیت تنظیم اطلاعات اولیه به منظور سهولت تجزیه و تحلیلی، از روی فرضیه  مورد مطالعه، معین می شود و محققان با اطلاعاتی که در دست دارند به شکلی فرضیه یا فرضیههایی میپردازند که قادر به تبیین آن باشند و فرضیه ها آنان را در بررسی این تبیینها، کمک و هدایت میکند

* گردآوری حقایقی که می تواند به مسأله مورد تحقیقی محقق مربوط باشد و تعقیب روابط میان توضیحات که این روابط بتواند به روشن شدن حل مسأله کمک کند

*اتخاذ روشها و سنجشهای مناسب در جهت تعیین ربط حقایق به مسأله پژوهش و تعقیب و تحلیل هر نوع ارتباط بین حقایقی که می تواند مشکلی را در بیان مسأله تحقیق آشکار سازد

* محاسبه توان، مهارت و زمینه  علمی محقق و گروه تحقیق برای بررسی مسأله  تحقیق

* محاسبه محدودیتها و امکانات تحقیق، ابزار سنجش، شرایط در دسترس بودن وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی و مطالعاتی

* برآورد نظر کارشناسانه پیرامون تأثیرات بررسی موضوع تحقیق در جهت کمک به پیشرفت دانش، توسعه تفحصات دیگر، دامنه  کاربرد یافته های آن برای برنامه ریزان، صاحبنظران و افراد دیگر، و همچنین آثار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تربیتی و فرهنگی که از نتایج تحقیق برای بهره برداری سازمانها و افراد حاصل می شود. نخستین فایده  طرح تحقیق، پایداری برای کوشش پژوهشگر و تعیین مسیر کار او خواهد بود. فایده  دیگر آنکه طرح تحقیق، پیشینه  علمی، اهمیت و اولویت و اهداف موضوع پژوهش را روشن میکند و موجب بهتر ارائه کردن بیان مسأله تحقیق می شود.