سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد بهاروند – کارشناس ارشد عمران مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
هادی معاضد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
مهرنوش سماک عابدی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده:

آب عامل اصلی حیات و آبادانی است . موضوع خشکسالی و تغییر اقلیم از موضوعات اصلی و دغدغه ساز در رابطه با منابعآب می باشد . بخش های مهمی از ج هان به ویژه آفریقا و آسیا، همچنین کشور ما را نیز شامل می شود .در این تحقیق بااستفاده از روش های آزمون دنباله ها و زنجیره مارکف پیش بینی شاخص خشکسالی ۳۰ ساله با داشتن آمار بارش ۳۰ سالهایستگاه هوا شناسی حوضه خرم آباد انجام شد . آزمون دنباله ها نشان داد که در س ال های ۶۹،۷۸،۸۷ شاخص منفی بودهکه دلالت بر خشکسالی در این سال ها دارد .بالاترین میزان شدت خشکسالی مربوط به سال ۷۸ می باشد .دوره خشکسالی۹ ساله بوده لذا می توان چنین پیش بینی نمود که احتمال ایجاد شرایط خشکسالی در سال ۱۳۹۶ محتمل می باشد . درزنجیره مارکف نتایج دلالت براین دارد که در روند یک مرحله ای احتمال وجود سال قابل پیش بینی با شرایط نرمالدراولویت تغییر قرار دارد که این میزان به ۶۸ % تخمین زده می شود. در زنجیره پیش بینی دو مرحله ای مارکف احتمالثابت ماندن شرایط نرمال ۷۶ % و احتمال شرایط نرمال پس از دو مرحله (دو سال) بعد از شرایط مطلوب ۷۵ % و احتمالوقوع خشکسالی پس از دو مرحله بعد از شرایط مرطوب ۲۵ % و احتمال تغییر شرایط از خشکسالی به نرمال ۶۷ % و احتمالتغییر شرایط از خشکسالی به حالت مرطوب ۳۳ % می باشد .احتمال خشکسالی پس از دو دوره ۲۵ % می باشد . در زنجیرهسه مرحله ای مارکف احتمال ثابت ماندن شرایط نرمال ۷۰ % می باشد.بنابرین نتایج دلالت بر وقوع شرایط نرمال پس از سهدوره از شرایط قبلی دارد.