سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا جبارپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
جعفر جوانمردی – دانشیار مهندسی شیمی

چکیده:

در مقاله ی پیشرو ابتدا تاثیر دما و فشار در تشکیل هیدراتهای گازی درجریان گاز طبیعی عبوری از ایستگاه تقلیل فشار CGS پیش بینی می شود سپس با توجه به این نتایج و مشخص بودن دمای گاز خروجی از ایستگاه تقلیل فشار امکان تشکیل هیدرات در شرایط فوق بررسی گردد همچنین عملکردسیستم پیش گرمایش ایستگاه که باه دف جلوگیری از تشکیل هیدرات تعبیه شده است مورد ارزیابی قرار میگیرد با استفاده از شرایط ورودی و خروجی گاز میزان بار حرارتی مورد نیاز جهت پیش گرمایش با استفاده از نرم افزار شبیه سازی محاسبه و صحت نتایج از طریق مقایسه با داده های تجربی مشخص خواهد شد علاوه بر روش متداول مذکور سه روش پیشنهادی دیگر جهت جایگزینی و بهینه سازی عملکرد سیستم پیش گرمایش شبیه سازی و نهایتا مقایسه ای بین این روشها صورت میگیرد داده های تجربی مورد استفاده مربوط به پنج شهرستان گرمسیری استان فارس می باشد که با همکاری شرکت گاز این استان در اختیار نویسندگان مقاله قرارگرفت.