سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فاطمه نیکبخت – بوشهر دانشگاه خلیج فارس بوشهر دانشکدهفنی مهندسی گروه مهندسی شیمی
امیرعباس ایزدپناه – بوشهر دانشگاه خلیج فارس بوشهر دانشکدهفنی مهندسی گروه مهندسی شیمی
فرشاد ورامینیان – سمناندانشگاه سمنان دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی شیمی

چکیده:

تشکیل هیدرات درخطوط لوله انتقال نفت و گاز به دلیل وجود مقادیری آب همراه و نیز مساعد بودن شرایط دما و فشار در بعضی نقاط باعث کاهش سطح مقطع داخلی لوله و به تبع آن افزایش افت فشار می شود رسوبگذاری هیدرات در برخی موارد به انسداد کامل خط لوله منجر شده و هزینه های زیادی را برای برطرف ساختن آن به فرایند تحمیل می کند درک صحیح از مکانیسم تشکیل هیدرات کمک شایانی به انتخاب موادب ازدارنده مناسب و نیز میزان استفاده از آنها می کند دراین تحقیق شرایط تشکییل هیدرات براساس مدل واندروالس پلاتیو برای متان و تان در حضور و عدم حضور متانول به عنوان یک بازدارنده ترمودینامیکی مدلسازی شده است.