سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کبری علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
حسن پهلوان زاده – استاد مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس(
محمد حسن خانی – عضو هیئت علمی سازمان انرزی اتمی ایران

چکیده:

در این تحقیق توانایی مواد قارچیAspergillus terreus برای جذب استرونسیوم مورد بررسی قرار گرفته است. پارامترهای تجربی موثر برفرایند جذب بیولوژیکی مثلpH زمان تماس ، غلظت اولیه فلز و دما مطالعه شده اند.بیشینه مقدار جذب درpH برایر ۹ به دست آمد. مقدار جذب با کاهش دما و افزایش غلظت اولیه فلز ، افزایش می یابد.ایزوترم تعادلی لانگمیر و معادله سینیتیکی درجه دوم به خوبی با داده های تجربیمطابقت می کنند