سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین صالحی تینونی – کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدحسین منصوری – استاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن شمسی کوشکی – کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بخش عمدهای از آلودگی محیط زیست ناشی ازآلایندههای خروجی از اگزوز خودروها میباشد. برای کاهش این آلایندهها راهحلهای متفاوتی در نظر گرفته شده که شامل بهینهسازی موتورها، بهینه- سازی احتراق درون سیلندر، همچنین بهینهسازی سوخت و نصبسیستمهای کنترل آلایندهها پس از خروج از سیلندر است. با وجود همه این راه حلها باز هم لازم است که خودروها در زمان استفاده ازنظر عملکرد صحیح موتور مورد بازدید قرار گیرند، تا کمترین آلایندگی را تولید کنند. این وظیفه بر عهده مراکز معاینه فنی می- باشد. از آنجائیکه با تغییر دور موتور مقدار آلایندههای تولیدی نیز تغییر میکنند، باید کارکرد موتور از نظر تولید آلایندهها در دورهایگوناگون بررسی شود تا بهترین دور برای تست آلایندهها در نظر گرفته شود، به طوری که شاخص مناسبی برای تست آلایندههای موتور، در جهت تأثیر هر چه بیشتر معاینه فنی بر کاهش آلایندههای اگزوز خودروهای سواری باشد. برای یافتن بهترین دور جهت تست آلایندهها در این مراکز، تعداد ۲۰۶ خودرو در پنج دور متفاوت تست شدند و پس از جمعآوری نتایج تست و محاسبات و تجزیه و تحلیل- های آماری(با نرمافزارSPSSبهترین دور تست آلایندهها ، دور آرام تشخیص داده شد