سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود اسکندری نسب – استادیار فرآوری مواد معدنی، گروه مهندسی معدن، دانشکده زرند، دانشگاه

چکیده:

اورانیم و توریم دو عنصر حیاتی در صنعت هستهای میباشند. برخی از دخایر معدنی خاکهای نادر از جمله بسیاری از ذخایر ایران شامل این عناصر رادیوکتیو و همچنین مقدار قابل ملاحظهای آهن هستند. در این تحقیق استخراج انتخابی عناصر مذکور از فاز آلی حاوی استخراجکننده سیانکس ۲۷۲ باردار شده، با استفاده از طراحی آزمایش تاگوچیL9مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای نوع اسید (نیتریک، سولفوریک و هیدروکلریک)، غلظت اسید ۰/۵۱ ،۰ و ۲ مولار) و غلظت عامل کمپلکسدهنده اتیلن دی آمین تترا استیک اسید ( ۰و۰/۰۰۰۲۷ و۰/۰۰۱۹مولار) به عنوان عوامل و سطوح در طرح آزمایش تاگوچی انتخاب شدند. نتایج نشان داد که شرایط بهینه استریپینگ انتخابی توریم از عناصر لانتانیم، آهن و اورانیم با استفاده از اسید سولفوریک ۰/۵مولار و در حضور عامل کمپلکس دهنده اتیل دی آمین تترا استیک اسید با غلظت ۰/۰۰۰۲۷مولار به دست میآید