سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن کوچک زاده – دانشجوی دکتری تخصصی، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه
سیدعباس شجاع الساداتی – استاد، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس
فاضل شکری – استاد، گروه ایمونولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

سامانه های دارورسانی بر پایه نانوذرات به دلیل توانایی های آنها از جمله رسانش مؤثرداروهای ضدسرطان مورد توجه و علاقه بسیار قرار گرفته اند. رسانش هدفمند داروهای د سر ان به بافت هدف، باعث درمان موثرو کاهش اررات جانبی آنها می شود. ۱F2 یک پادتن تک دودمانی علیه HER2 دارای توانایی در اتصال مناسب به گیرنده HER2 در شرایط برون تنی می باشد. در این پژوهش اتصال ۱F2 به نانوذرات آلبؤومین حاوی داروی تاموکسیفن مورد بررسی قرارگرفت ابتداگروههای سولفور آزاد برروی ۱F2 ایجاد و سپس پادتن تیوله شده از طریق پیونددهنده عرضی پلی اتیلن گلیکول به سطح نانوذرات متصل شد. نتایج نشان می دهد که بالاترین درصد اتصال در شرایط افزودن ۱۰mm از پادتن به هر میلی گرم از نانوذرات بدست می آید. در این شرایط، براسؤاس نتؤایج الایزا ۲۰درصد از پادتن به نانوذرات اتصال یافته که در آزمایش های فلوسیتومتری به تمامی گیرنده های HER2 واقع برسطح سلول های BT474 متصل شده است. نتایج این پژوهش بسیار امید بخش جهت رسانش هدفمند داروی تاموکسیفن با استفاده از نانوذرات آلبومینی متصل به ۱F2 می باشد