سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود بحرالعلوم طباطبایی – دانشکده نساجی، دانشگاه آزاد یزد، یزد
محمد میرجلیلی –
بهزاد عرب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

در این تحقیق، سبوس گندم به عنوان جاذب طبیعی برای رنگینهReactive Yellow 15به کار رفته است. تأثیر عوامل موثربر فرآیند برداشت رنگ، شامل زمان تماس بین جاذب و رنگینه، دما وpH محلول، مورد مطالعه قرار گرفته است و بهترین شرایط برای برداشت رنگ مشخص شده است. در این تحقیق پس از فعال سازی جاذب با محلولهای یک مولار نظیر H2SO4 ، HClO4 وH3PO4 ، HCl ، NaCl و HNO3در زمان ها وpHهای مختلف و سنجش رنگ به کمم روش اسپکتروفوتومتری، سبوس گندم فعال شده با محلول یک مولارHClO4بعنوان بهترین جاذب برای رنگ راکتیو مورد ن ر مشخص گردید. در زمان تماس ۰۷ دقیقه و درpHاسیدی قوی و درpH خنثی و دمای ۲۲ درجه سانتیگراد بیشترین جذب رنلگ توسل جلاذب را داده است. پس از بررسی ایزوترم جذب رنگ راکتیو مورد ن ر روی سبوس گندم، ایزوترم جذب لانگمویر به عنوان مناسب ترین مدل ایزوترم جذب سطحیتعیین شده است.