سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید اکبری – کارشناس ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
یونس اکبرزاده – کارشناس ارشد اقلیم شناسی، مرکز تحقیقات هواشناسی آذربایجان شرقی
مصطفی حسین بابائی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی، آموزش و پرورش شهرستان گوگان
فاطمه صادقی شقاقی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

در دهه اخیر به ویژه در سالهای پایانی قرن بیستم، آب و نحوه مدیریت آن به یک دغدغه بزرگ در بین کشورها تبدیل شده (۲۰۰۵-۱۹۸۷) با هدف تعیین احتمال ریزش بارش سالانه انتخاب شده است. با کمک نرمافزارهای آماری (SPSS-Minitab) بارش کنگاور در سطوح مختلف احتمال، ضریب همبستگی بین بارش سالانه، بارش ماههای سال، رطوبت نسبی، درجه حرارتو معادله رگرسیون خطی به منظور پیشبینی بارندگی ایستگاه مورد مطالعه، برآورد گردیده است. براساس نتایج تحقیق بارش حدود ۴۵۰-۳۸۰ میلیمتر دارای تابع چگالی احتمال بیشتری نسبت به دیگر مقادیر بارش است. ضریب همبستگی ۱۲ ماه با بارش سالانه نیز نشان میدهد که ماه آبان، بهمن و مهر به ترتیب با ۰/۷۱، ۰/۵۴ و ۰/۴۸ درصد بیشترین تأثیر در تغییرات باران سالانه ایستگاه کنگاور دارند. براساس شاخص SPI در کنگاور ۸ مورد خشکسالی ملایم با توالی ۲ و ۴ ساله رخ داده است. نتایج نشان می دهند که علاوه بر ویژگی خاص شاخصهای پراکندگی و همبستگی، روند میزان بارش در کنگاور به طور کلی رو به کاهش و از این رو با احتمال بالای رویارویی با معضلات کم آبی در آینده، دقت نظر در مدیریت بهینه در مصرف آب (به طور عمده در بخش کشاورزی و مراکز سکونتگاهی از جمله شهر و روستا) از جمله اقدامات اولیه و اساسی در این زمینه می باشد.است. بارش یکی از اصلی ترین عناصر اقلیمی و از مهمترین شاخص های آب و هوایی در هر ناحیه جغرافیایی است. از اینرو بهدلیل اهمیت بارش و تاثیر آن بر شرایط محیط و نقش آن در منابع آبی، بررسی نحوه رفتار و احتمال وقوع آن م یتواند مولفه ایاثرگذار در برنامه ریزی و مدیریت بهتر و استفاده بهینه از آن باشد. در این مطالعه ایستگاه کنگاور با طول دوره ی آماری