سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدصادق عزیزیان – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش کشاورزی استان کردستان
مریم کریمی – کارشناس ارشد آبخیزداری

چکیده:

از جمله مهمترین مراحل ارزیابی وضعیت خشکسالی و ترسالی در هر منطقه تعیین شاخصهایی به منظور تحلیل میزان شدت و تداوم خشکسالی و ترسالی در آن منطقه است دراین مطالعه از داده های بارش ماهانه و سالانه ۲۱ ایستگاه سینوپتیک کشور طی دوره اماری ۵۱ ساله ۲۰۰۵-۱۹۵۵ استفاده شده است برای تحلیل و تفکیک خشکسالی ها و ترسالیهای ایستگاههای موردمطالعه شاخص بارش استاندارد SPI شاخص درصد نرمال PON و میانگین های متحرک ۷ ساله بکارگرفته شده اند بررسی شدت خشکسالی نشان داد اکثر ایستگاههای سینوپتیک کشور از نظر شدت خشکسالی دارای خشکسالی متوسط و ضعیف می باشد و نیز بیشترین خشکسالی دردوره اماری ۱۹۷۰-۱۹۵۸ رخ داده است. همچنین سالهای اماری ۱۹۶۰ ، ۱۹۶۳ و ۱۹۷۳ از فراگیرترین سالهای خشک است که کل ایستگاهها را در برگرفته است.