سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امیر گندمکار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
لیلا منصوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

تغییراقلیم یک پدیده پیچیده اتمسفری اقیانوسی در مقیاس جهانی و در دراز مدت است. اقلیم هر منطقه با توجه به میزان آب موجود در آن منطقه تعیین می شود. مقدار آب موجود به مقدار بارش، باران وبرف، مقدار رواناب و شدتتبخیر بستگی دارد. پدیده تغییر آب و هوا موجب تکرار حوادث غیر مترقبه نظیر خشکسالی و سیل می گردد که بر منابع آب تاثیر می گذارد. هدف از این پژوهش بررسی خشکسالی ها و تاثیر تغییر اقلیم بر آن در حوضه آبی سد زاینده رود است. در اینپژوهش با استفاده از آمارهای ۵۳ ساله داده های بارش و با به کار گیری روش SPI اقدام به محاسبه فراوانی خشکسالی تجزیه وتحلیل سالانه و ماهانه از خشکی ها به عمل آمده است. با توجه به اینکه هر تغییری در اقلیم کلیه عناصر هیدرولوژی را تغییر می دهد عکس آن نیز اتفاق می افتد، نسبت به تعیین تغییرات بارش سالانه و ماهانه، فراوانی دوره های ترسالی و خشکسالی فصلی حوضه مبادرت ورزیدیم