سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدجواد رحیم دل – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن
راحب باقرپور – اعضا هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید مهدوری –

چکیده:

اولین گام درطراحی تونل بررسی وضعیت زمین ازلحاظ پتانسیل مچاله شوندگی و یاهمگرائی وابسته به زمان درضمن حفاری تونل است شکست پوشش تونل تغییر شکل مقطع تونل تحت اثربارهای زیاد و درنهایت خزش وابسته به زمان ازجمله آثار پدیده مچاله شوندگی است بنابراین این پدیده می تواند موجب تحمیل هزینه ها تاخیر درروند اجرای پروژه و تخریب پوشش بتنی حین بهره برداری تونل شود تونل انتقال آب سبزکوه با حدود ۱۱ کیلومتر و قطرحفاری ۴/۵متر به منظور انتقال آب ازرودخانه سبزکوه به سدچغخورمورد بررسی قرارگرفته است باتوجهبه اینکه بخش عمده ای ازمسیر تونل از میان سنگهای رسوبی و آبدار با روباره زیاد می گذرد بنابراین درعبور تونل ازاین نواحی باید مخاطرات ناشی ازمچاله شوندگی بطور جدی مورد نظر قرارگیرد. دراین مقاله ابتدا با استفاده از برداشت های زمین شناسی مطالعات ژئوفیزیکی و گمانه های حفاری شده تونل پهنه بندی شده سپس با استفاده از روشهای تجربی و نیمه تجربی سین گوئل چتوا آیدان بارلا هوک و روش انجمن بین المللی مکانیک سنگ پتانسیل مچاله شوندگی برای هرپهنه ارزیابی و بحث شده است.