سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه کاراندیش – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی
کیومرث ابراهیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
نصیر روشناس – دانشجوی کارشناسی ابیاری و زهکشی

چکیده:

روندروبه افزایش سیل دربسیاری از مناطق دنیا و خسارت های زیانبار ناشی از آن لزوم چاره اندیشی درراستای مقابله با این پدیده طبیعی را آشکار می سازد دراین راستا تعیین مناطقی با پتانسیل بالاتر درتولید سیل بسیار موثر خواهد بود دراین مطالعه ضمن اولویت بندی زیرحوضه های کارون به بررسی تاثیر عوامل فیزیکی حوضه درشدت سیل تولید شده پرداخته شده است نتایج این مطالعه حاکی از آنست که شدت سیل خیزی زیرحوضه ها الزاما تابع مساحت نبوده و زیرحوضه ها نوعی رفتار غیرخطی از خود نشان داده اند همچنین نتایج آنالیز حساسیت مدل براساس چهارپارامتر شیب آبراهه اصلی شماره منحنی مساحت و شیب متوسط حوضه حاکی از آنست که مهمترین عامل موثر درسیل خروجی از زیرحوضه ها عامل شماره منحنی بوده است.