سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسام سید کابلی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

چکیده:

از آنجائیکه بارشهای حداکثر سالانه مبنایی برای طراحی سازههای آبی در کنترل و جمع آوری سیلاب در حوضه های شهری به حساب میآیند. لذا بررسی امکان تغییر خصوصیات بارشهای حداکثر بدلیل تاثیر تغییر اقلیم آتی لازم به نظر میرسد. در این تحقیق چگونگی تاثیر تغییر اقلیم بر بارشهای حداکثر با مقایسه منحنیهای شدت – مدت – فراوانی بارش (Intensity-Duration-Frequency -IDF) در شرایط اقلیمی مشاهداتی و آینده انجام میگیرد. منحنیهای IDF برای شرایط اقلیمی آینده با استفاده از ۲۰ سناریو اقلیمی مشتق شده از مدلهای اقلیم جهانی (Global Circulation Models-GCMs) و ۲ سناریو انتشار در دوره آتی ۲۰۴۴-۲۰۱۵ برای ایستگاه سینوپتیک اهواز برآورد میشوند. برآورد مقادیر IDF برای دوره آتی با برقراری روابط چندک فراوانی بارش بین بارشهای ساعتی و روزانه مشاهداتی در ترم سریهای حداکثر سالانه بدست میآیند. شبیه سازیها دامنه تغییرات وسیعی را بین ۵۳% +تا ۳۹%- برای شدت بارشها با تداومهای مختلف نشان میدهند. نتایج براساس نوع سناریوی انتشار قابل تمیز از یکدیگر نیستند و در یک مدل اقلیمی مشترک رفتار مشابهی را دارند. اما آنچه که مشهود است با افزایش تداوم و دوره بازگشت تعداد سناریوهای افزایشی بیشتر میشود، و این حاکی از افزایش شدت سیل خیزی در آینده میباشد.