سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حلیمه پیری – مربی پژوهشکده تالاب بین المللی هامون دانشگاه زابل زابل ایران
وحید راهداری – مربی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل زابل ایران
سعیده ملکی – مربی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل زابل ایران

چکیده:

خشکسالی پدیده ای جهانی است که تقریباً می تواند در هر ناحیه ای به وقوع بپیوند و منجر به زیانها و هزینه عمده اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و حتی فرهنگی گردد که در سالهای اخیر هزینه های مربوط به جبران آنافزایش قابل ملاحظه ی داشته است. خشکسالی از پدیده های خزنده محیطی است که در مناطق خشک و نیمه خشک نمود بیشتری دارد. بخش های مرکزی، شرقی و جنوبی ایران با آب و هوای خشک و نیمه خشک از جمله این مناطقبه شمار می روند. در این میان در استان سیستان و بلوچستان به دلیل دور بودن از مسیر سامانه های باران زای مدیترانه ای و قرار گرفتن در موقعیت اصلی پرفشاری جنب حاره ای بارندگی از تغییر پذیری زیادی برخوردار است وبه همین سبب بیشتر از دیگر نقاط کشور در معرض وقوع پدیده خشکسالی قرار دارد. در این تحقیق این پدیده از دیدگاه اقلیمی مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از داده های سه دهه اخیر بارش ماهانه ۸۹-۱۳۵۳ استان سیستان و بلوچستان، به ارزیابی شدت خشکسالی در این منطقه با استفاده از شاخص درصد از نرمال ) PN ( و پهنه بندی آن پرداخته شده است