سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پیمان معدنچی – مربی پژوهشی ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
علیجان ابکار – کارشناس ارشد ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
محسن بنی اسدی – مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

خشکسالی یکی از بلایای طبیعی است که درتمام شرایط اقلیمی امکان وقوع آن وجود دارد. این پدیده همواره خسارت های اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی فراوانی خصوصاً در مناطق خشک و نیمه خشک وارد می کندد. امدااز آنجا که خسارات این پدیده در مقایسه با سایر بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله بطئی تر است . معمولاً کمتدر مدورد توجه قرار می گیرد. اما خسارات این پدیده در درازمدت بسیار چشمگیر و مخرب است . بنابراین شناخت این پدیدده ازاهمیت ویژه ای برخوردار است . جهت بررسی این پدیده تاکنون روشهای مختلفی از جمله شاخص درصد نرمال، شدت خشکسالی پالمر، توزیع استاندارد بارندگی استاندارد…. ارائه شده است ، در این مقاله جهت سنجش و مقایسده شددت ومیزان خشکسالی در سه منطقه مختلف اقلیمی استان کرمان ) نیمه خشک سرد، خشک سرد و بیابانی گدرم شداخصSPI برای یک دوره ۰۳ سال گذشته در مناطق اقلیمی نیمه خشک سرد وخشک سرد به ترتیب از منطقه بیابانی گدرم بیشتر می باشد