سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ملیحه سلطان زالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ
سعید کریمی نسب – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
سجاد کلانتری – کارشناس ارشد مکانیک سنگ

چکیده:

وضعیت لرزه خیزی شهرتبریز و نیز نوع دانه بندی خاک های واقع درمسیر خط دو متروی تبریز و عمق آب زیرزمینی درنقاط مختلف آن این نهشته ها را مستعد روانگرایی می سازد روانگرایی خاک ها دراعماق مختلف میتواند منجر به وقوع درجات مختلفی ازروانگرایی درخاکهای واقع درسطح زمین گردد درمطالعه حاضر درابتدا با ترکیب فاکتورهای امنی محاسبه شده با مدل یود وهمکاران به کمک معیار ایواساکی درجه روانگرایی درمحل واقع درراس گمانههای حاوی اطلاعات ژئوتکنیکی مورد نیاز ارزیابی شد و سپس برای توصیف شدت آسیب محتمل بناهای رویی ازمعیار جوانگ و همکاران استفاده شد.