سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

اباصلت خراسانی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
اعظم ملامحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی
فهیمه سادات حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی
هومن دوستی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی

چکیده:

آموزش نوعی سرمایه گذاری مفید و یک عامل مهم در توسعه محسوب می شود که چنانچه به درستی و شایستگی برنامه ریزی و اجرا شود ، می تواند بازده اقتصادی قابل ملاحظه ای داشته باشد . قبل از تصمیم گیری راجع به هر دوره آموزشی بایستی مساله عملکرد نیروی انسانی را مورد بررسی قرار داد و دقیقا روشن ساخت که آیا آموزش بهترین راهکار برای کاهش شکاف بوجود آمده درعملکرد می باشد یا خیر ؟ در این پژوهش از مدل نیاز سنجی استاندارد مهارت استفاده شده است . جامعه آماری مورد پژوهش در این مطالعه شامل ۴۳ (۳۷ نفر مدیر-۶ نفر معاون) از پرسنل شرکت فولاد خوزستان در سال ۱۳۸۹ می باشند. نمونه آماری برابر با جامعه آماری است و ابزار بکار رفته در این پژوهش شامل مشاهده و مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد . در این پژوهش پس از تحلیل و بررسی ویژگی شغل ها ، به تدوین شایستگی های شغلی ؛ متناسب با شرح وظایف آنها در حیطه قابلیت متناسب با آن شایستگی پرداخته شد و پس از آن جهت بررسی شایستگی های مدیران و معاونان شرکت فولاد خوزستان ، به تدوین نیازهای آموزشی و شغلی آنها پرداخته شد . پس از بررسی های موردنیاز در نیازهای برآمده و تطبیق آنها با مدل نیازسنجی استاندارد مهارت ( SS ) به دسته بندی نیازها در ۳ حیطه کلی ؛ نیازهای حل مسئله ، نیازهای توانمند ساز و نیازهای استاندارد شغلی اقدام گردید . از نتایج برآمده از پژوهش حاضر ، می توان اینگونه استنباط کرد که بیشترین میزان حیطه نیازهای مدیران و معاونان این شرکت در حیطه نیازهای استاندارد شغلی که بیش از ۵۰ % نیازهای هر فرد در این دو گروه را شامل می شود ، حاکی از این امر است که کارکنان شرکت فولاد خوزستان در رده های بالای سازمانی در نیازهای استاندارد شغلی و همسان سازی کمبودهای دانشی ، مهارتی و نگرشی خود با استانداردهای بین المللی مشکل دارند . پس استفاده از مدل استاندارد مهارت در این پژوهش به دلیل کارایی این مدل برای رفع نیازهای کارکنانی که در سطح تسلط و در رده های بالای سازمانی قرار دارند ، می باشد .