سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اسفندیار ظهور پرالک – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
ابراهیم گنجی مقدم – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

در بازدیدهای انجام شده از باغات زردآلو مشهد و حومه علائم مختلف بیماری شانکر باکتریابی هست ه داران از قبیل غربالی برگ، شانکر شاخه های یکساله و چند ساله، خشکیدگی سرشاخه و نکروز جوانه ها مشاهده گردید. نمونه برداری از درختان زردآلو ارقام مختلف باغ آزمایشی گلمکان انجام شد. نمونه ها به رو شهای معمول باکتر یشناسی مورد بررسی قرار گرفت . پس از خالص سازی تعدادی جدایه انتخاب شد. برای هر جدایه آزمو نهای گروه LOPAT و سایر آزمون های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی انجام شد . تعدادی جدایه ب ه عنوان Pseudomonas syringae pv. syringae تشخیص داده شد . بیماریزایی نیز با تمامی جدایه های باکتریایی روی سرشاخه وبرگ زردآلوی رقم شاهرودی و لاسگردی انجام گرفت. بعد از ۳ تا ۵ روز علائم نکروز و شانکر مشاهده گردید.در ارزیابی تحمل پایه ها نسبت به شانکر باکتریایی در شرایط طبیعی و در باغ آزمایشی بیشترین درصد آلودگی در پایه بذری زردآلو (رقم شاهرودی) به میزان ۶/۵% و کمترین آن پایه میروبالان به میزان ۳% مشاهده شد. استفاده از پایه میروبالان جهت ارقام شاهرودی و لاسگردی زردآلو در مقایسه با سایر پای هها توصیه می شود.