سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالفضل اکبرپور – استادیار گروه مهندسی علوم آب دانشگاه بیرجند
سیداحسان راسانی – کارشناس مهندسی مکانیک
امید خراشادیزاده – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
سمیرا شفیعا –

چکیده:

از ساختارهای زیر بنایی که دارای اهمیت است شبکههای ابرسانی میباشند . روند رو به رشد شهرها و توسعه زیر ساختها با انواع کاربریهای مختلف و همچنین اصلاح بافتهای فرسوده شبکههای تحت بهره برداری، لزوم بررسی طرحهای توسعه و نوسازی را اشکار میکند. از طرفی با توجه به اینکه شبکههای تحت بهره برداری در سطحشهرها بایستی در یک سطح با قابلیت اطمینان مناسب باشند، امکان توسعه ساختاری بدون توجه به محدودیتهای موجود در شبکههای ابرسانی مقدور نمی باشد. هدف ازاین تحقیق مطالعه موردی تاثیر شاخصهای هیدرولیکی بر طرحهای توسعه و نوسازی شبکه آبرسانی شهرستان نهبندان با استفاده از تلفیق نرم افزار سیستمهای اطلاعاتجغرافیایی ) ArcGIS ( و نرم افزار تحلیل هیدرولیکی شبکه های آب ) WaterGEMS ( میباشد. ابتدا با استفاده از داده های مورد نیاز تحلیل هیدرولیکی شبکهآبرسانی شهرستان نهبندان توسط نرم افزار WaterGEMS تهیه میشود. سپس به بررسی و اولویتدهی نقاط شبکه پرداخته می شود. داده های خروجی این بخش بهعنوان ورودی به نرم افزار ArcGIS وارد شده و نهایتا خروجی به صورت نقشههای رستری بدست میآید که الگوی مشخصی را برای نوسازی و توسعه شبکه بدست میدهد. نتایج مدل تلفیقی بر روی شبکه فوق نشان داد که این شبکه در ناحیه فشاری A از نقطه نظر شاخص فشار، شاخص عملکرد فشار و شاخص قابلیت اطمینان دروضعیت مناسبی قرار دارد و در ناحیه فشاری B به علت بالا بودن فشار از نقطه نظر شاخص فشار و شاخص عملکرد فشار در اکثر گرهها در وضعیت نامناسب و از نقطه نظر شاخص قابلیت اطمینان در وضعیت مناسبی قرار دارد.