سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالرحیم پرورش – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مهناز نیک آیین – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
ابراهیم قربانی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
مریم حاتم زاده – کارشنای میکروبیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

تهیه کمپوست یکی از روشهای مناسب و با صرفه در بازیابی مواد زائد جامد بوده و با تبدیل مواد آلی موجود در زباله به کود آلی علاوه بر حذف مواد زائد ، مواد غذائی موجود در آن بازیافت و به طبیعت برگردانده می شود . در این ارتباط ، بررسی شاخص های موثر در تهیه کمپوست و تغییرات آن در طی فرایند اهمیت داشته و بایستی عوامل موثر بر آن ها شناخته شده و بسته به شرایط اقلیمی هر منطقه تعدیل شود.از توده کمپوست با عمر متفاوت ( هفته اول، دوم، سوم، چهارم) نمونه برداری انجام شد و آزمایشات دما، رطوبت ، ph ، نسبت c/n ، کلیفرم های کل و مدفوعی و فلزات سنگین ( نیکل ، کادیوم ، سرب) بر روی آنها انجام شد.میانگین دما، رطوبت ، ph ، c/n در نمونه های کمپوست به ترتیب c 5/49 ، ۶۸/۵۵ ، ۵/۶ ، ۶/۲۱ درصد نشان داده شد و میانگین فلزات سنگین سرب، نیکل ، کادیوم در نمونه ها به ترتیب ۱۲/۱۰۵ ، ۳۴/۵۲ ، ۷/۱۸ mg/kgبود. میانگین کلیفرمهای کل و مدفوعیبه ترتیب ۱۰۵*۱۷۵ و۱۰۵*۷۲ کلیفرم در گرم وزن خشک کمپوست می باشد. درجه حرارت روند افزایشی داشته و نهایتا در پایان فرایند کاهش می یابد.درصد رطئبت در طی مراحل مختلف کمپوست سازی کاهش یافته ، ph روند مناسبی داشته و با افزایش رطوبت رابطه خطی معکوس دارد. نسبت c/n در ابتدا و انتهای فرایند مناسل است.میانگین غلظت سرب و کادیوم فقط در محدوده استاندارد whoبوده و با سایر استاندارهای موجود مطابقت ندارد. تعداد کلیفرمهای مدفوعی در کمپوست اصفهان در حد استاندارد نمی باشد.