سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عیسی ساکت اسکویی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب دانشگاه آزاد مهاباد
مجید منتصری – استادیار گروه آب دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
میکائیل یوسف زاده فرد – استادیار گروه عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

مخازن ذخیره آب سطحی که به منظور کنترل و تنظیم جریان رودخانه طراحی و بهره برداری می شوند بهعنوان مهمترین اجزای سیستم های منابع آب شناخته می شوند درگذشته تحلیل سیستمهای مخازن براساس داده های تاریخی و با ضریب اطمینان ۱۰۰% انجام می شد ولی محققین عصر حاضر دریافته اند که تحلیل مخزن با داده های تاریخی امکان پیش بینی خشکسالی های شدیدتر از داده های ثبت شده را از ما صلب می کند و نیز طراحی سیستم مخازن با ضریب اطمینان ۱۰۰% غیراقتصادی و غیرعملی است بنابراین با استفاده از مدلهایمناسب دادههای مصنوعی تولید نمودند و شاخصهای عملکرد را به منظور کنترل سیستم مخزن در دوران شکست تعریف کردند و در تحلیل مخزن به کاربردند. در این مطالعه ابتدا با استفاده از یک روش مونت کارلو داد ه های مصنوعی برای تحلیل مخزن تولید می نماییم و سپس مخزن را با روش SPA اصلاح شده با اعمال شاخصهای عملکرد تحلیل می نماییم و منحنی های مربوط به دوره بحرانی برگشت پذیری و انعطاف پذیری را استخراج و مورد بررسی قرار میدهیم.